Regulamin sklepu

1. WARUNKI HANDLOWE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „Warunkami Handlowymi“) spółki Levande Export Limited (zwanej dalej „Sprzedawcą“)
regulują, zgodnie z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny") wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające lub powstające w związku z Umową kupna sprzedaży (zwaną dalej "Umową Sprzedaży") zawartą pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą ("Kupującym") za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.fashion4VIP.net (zwanej dalej "stroną internetową") za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "interfejsem sklepu").

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która działa przy zamawianiu towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od Warunków Handlowych można uzgodnić w ramach Umowy Sprzedaży. Wyróżniające się postanowienia zawarte w Umowie Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.4. Warunki Handlowe stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży i Warunki Handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę Sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

1.5. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić Warunki Handlowe. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i zobowiązań powstających w okresie obowiązywania poprzednich Warunków Handlowych.

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do Interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towar (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy na to zezwala, kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący zobowiązuje się do aktualizacji danych na koncie użytkownika, jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana tych danych. Dane kupującego na koncie użytkownika i zamówieniu towarów są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania konta użytkownika stronom trzecim.

2.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie używa swojego konta użytkownika przez ponad rok lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne w sposób ciągły, w szczególności w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub jeżeli wystąpi niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY

3.1. Jeżeli nabywcą jest konsument, propozycją zawarcia umowy kupna (oferty) jest umieszczenie oferowanego towaru przez dostawcę na stronie internetowej, Umowa Sprzedaży jest tworzona poprzez wysłanie zamówienia przez kupującego-konsumenta i przyjęcie zamówienia przez dostawcę. Przyjęcie zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez dostawcę za pomocą informacyjnej wiadomości e-mail wysłanej na podany adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia w żaden sposób nie wpływa na powstanie umowy. Wynikająca z tego umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub z przyczyn prawnych.

3.2. Przed wysłaniem zamówienia do Fashion4vip kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w ramach zamówienia, nawet uwzględniając możliwość sprawdzenia i poprawy błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia.  Zamówienie zostanie wysłane do Fashion4vip poprzez naciśniecie przycisku „Kontynuuj zamówienie” przez kupującego.

3.3. Jeśli kupujący nie jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie wysłane przez kupującego, a sama Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia wiążącej zgody Fashion4vip z tą ofertą kupującego.

3.4. Zawierając umowę kupna, kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami, w tym z Regulaminem Reklamacji, i zgadza się z nimi. Kupujący zostaje powiadomiony o niniejszych Warunkach i Zasadach oraz Regulaminie Reklamacji i ma możliwość zapoznania się z nimi w odpowiednim czasie przed złożeniem zamówienia.

3.5. Termin rozpatrywania reklamacji zostaje zawieszony, jeśli Fashion4vip nie otrzymał wszystkich materiałów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji (część towarów, inne materiały itp.). Fashion4vip jest zobowiązany do żądania dodatkowych dokumentów od kupującego w jak najkrótszym czasie. Termin jest zawieszony od tej daty do momentu złożenia przez kupującego wymaganych dokumentów.

3.6. Fashion4vip zastrzega sobie między innymi prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna, na podstawie umowy z kupującym, w następujących przypadkach: towary nie są już produkowane lub dostarczane lub cena dostawcy towarów znacznie się zmieniła. Jeśli Kupujący zapłacił już część lub pełną kwotę ceny zakupu, kwota ta zostanie przekazana na jego konto, a Umowa Sprzedaży nie zostanie zawarta.

3.7. Żadne prawa konsumenta nie mogą być stosowane do prezentów dostarczanych całkowicie bezpłatnie. Takie towary spełniają warunki umowy darowizny i wszystkie standardy wynikające z obowiązującego ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

3.8. Wszystkie wystawione faktury są dla kupującego dostępne na stronie internetowej www.fashion4vip. Faktury można pobrać ze strony „Historia zamówień“ znajdującej się w Koncie użytkownika, klikając na odnośnik „Moje konto“.

3.9. Jeśli anulowane zamówienie lub nieodebrane zamówienie wysłane za pobraniem nie zostanie odebrane przez kupującego, kupujący będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki, tj. opłaty pocztowej, dostawy i pakowania. Przesyłając zamówienie, wyrażasz zgodę na nasze Warunki Handlowe i karę umowną w wysokości kosztów wysyłki Towarów.

3.10. Czas dostawy paczek do Polski z głównego magazynu w Wielkiej Brytanii wynosi zwykle od 9 do 12 dni roboczych od przetworzenia zamówienia. Levande Export Limited nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z powodu jakiejkolwiek przeszkody między Wielką Brytanią a Polską, pod względem strajku na trasie, klęsk żywiołowych, wypadków drogowych itp. Przedłużenie terminu wysyłki wynoszącego 9-12 dni roboczych nie zatrzymuje umowy kupna między klientem a naszą firmą.
 

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru wynikające z umowy kupna sprzedaży kupujący może zapłacić Sprzedawcy następującymi sposobami:
- bezgotówkowo przelewem na konto Sprzedawcy

4.2 Łącznie z ceną zakupu kupujący powinien Sprzedawcy zapłacić także koszty związane z pakowaniem i dostarczeniem towaru w ustalonej wysokości. O ile nie zaznaczono inaczej jako cena zakupu dalej rozumiana jest cena zakupu łącznie z kosztami dostarczenia towaru.

4.3 Sprzedawca nie wymaga zaliczki ani innej podobnej płatności od kupującego. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień Artykułu 4.6 Warunków Handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany w ramach przelewu zamieścić także identyfikator płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest uważany za spełniony w chwili uznania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.

4.6. Sprzedawca jest uprawniony w szczególności w przypadku, gdy nie otrzyma dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), żądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Nabywcy. Artykuł 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.7. Wszelkich rabatów ceny towaru, które Sprzedawca udzieli kupującemu nie można łączyć.

4.8. Firma Fashion4VIP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i pomyłek w wycenie wszystkich produktów i usług oferowanych na tym portalu.

 
5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art 1837 kodeksu cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna po dostarczeniu towaru, który został zmodyfikowany według jego życzeń lub dla jego osoby, od umowy kupna po dostarczeniu towaru, który szybko się psuje a także towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie wymieszany z innym towarem, od umowy kupna po dostarczeniu towaru w zamkniętym opakowaniu, które konsument rozpakował i z powodów higienicznych nie można go zwrócić i od umowy kupna po dostarczeniu nagrania dźwiękowego, nagrania video lub oprogramowania komputerowego, jeżeli doszło do uszkodzenia pierwotnego opakowania.

5.2. W przypadku, gdy kupujący chce odstąpić od umowy kupna, umowa zostanie anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przez kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy, są one obliczane według najniższej możliwej ceny.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 5.2 niniejszych Warunków Handlowych Sprzedawca jest również uprawniony zwrócić środki udostępnione przez kupującego tuż przy zwrocie towaru, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla kupującego. W przypadku gdy kupujący odstąpi od umowy kupna, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrócenia środków finansowych kupującemu wcześniej niż kupujący dokona zwrotu towaru, i to w takim stanie, w jakim go kupił.

5.4. Sprzedawca ma prawo bez zgody kupującego odliczyć wartość szkody od wartości zwrotu środków finansowych.

5.5. Dopóki kupujący nie odbierze towaru, Sprzedawca ma prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy kupna. Jeśli taka sytuacja nastąpi, Sprzedawca bezzwłocznie zwróci kupującemu środki finansowe, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.6. Jeśli wraz z towarem zostanie kupującemu dostarczony prezent, umowa darowizny zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a kupującym pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny traci ważność i kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z prezentem.

 
6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. W przypadku, gdy sposób transportu został ustalony na podstawie specjalnych żądań kupującego, kupujący ponosi wszelkie ryzyka i koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedawca jest według umowy kupna zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane w zamówieniu przez kupującego, kupujący jest zobowiązany towar przy dostarczeniu odebrać.

6.3. Jeżeli, z uwagi na potrzeby kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub dostarczenie w inny sposób niż jest to określone w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z inną metodą dostawy.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia paczki wskazującego na nieautoryzowane otwarcie przesyłki, Kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie transportu towaru mogą zostać zmienione poprzez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, jeśli takie warunki sprzedawca udostępnił.

 
7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie, ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedawca odpowiada przed kupującym za brak wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towarów przez nabywcę:

7.2.1. towar ma cechy wynegocjowane przez strony, a w przypadku braku takich uzgodnień, ma takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący spodziewa się w odniesieniu do charakteru towarów lub na podstawie reklam, których dokonują,
7.2.2. towar nadaje się do celów, które Sprzedawca deklaruje lub do których zwykle są używane towary tego rodzaju,
7.2.3. towar odpowiada jakości lub właściwościom uzgodnionej próbki lub oryginału, jeśli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub oryginałem,
7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz
7.2.5. towar jest zgodny z wymogami prawnymi.

7.3. Postanowienia art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za względu na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, za zużycie i zniszczenie towarów w związku z ich normalnym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru za wadę odpowiadającą stopniu zużycia, który towar wykazywał w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwy już przy przejęciu.

7.5. Prawa wynikające z wadliwego wykonania należy zgłaszać u kupującego pod adresem jego oddziału, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji uwzględniając asortyment sprzedawanego towaru, lub też w jego siedzibie lub miejscu wykonywania działalności.  Za moment zgłoszenia roszczenia uważany jest moment, w którym sprzedawca otrzyma reklamowany towar od kupującego.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez zasady reklamacji Sprzedawcy.

 
8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towarów płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Nabywcy w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeksu cywilnego.

8.3. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji sprzedawca zapewnia za pośrednictwem adresu elektronicznego: customers@fashion4VIP.net. Informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji kupującego zostaną wysłane przez Sprzedawcę na adres elektroniczny kupującego.

8.4. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności. Kontrolę działalności przeprowadza z zakresie swojej kompetencji właściwy urząd. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie konsumentów nr 634/1992 Dz.U., z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, którym jest osoba fizyczna, zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail i numer telefonu, łącznie jako "dane osobowe".

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna i w celu prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji i informacji handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości, zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący potwierdza, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu użytkownika sklepu internetowego) prawidłowo i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych.

9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego. Oprócz osób przewożących towary, dane osobowe nie zostaną przekazane stronie trzeciej przez sprzedawcę bez wcześniejszej zgody kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub wydrukowane w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że podanie danych osobowych je dobrowolne.

9.8. Jeżeli kupujący podejrzewa, że sprzedawca lub przetwórca (art. 9.5) dokonuje przetwarzania danych osobowych w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
9.8.2. wymagać usunięcie takiego stanu przez sprzedawcę lub przetwórcę.

9.9. Jeśli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo do udzielenia informacji zgodnie z poprzednim zdaniem za odpowiedni zwrot nie przekraczający kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

 
10. WYSYŁANIE INFORAMCJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący zgadza się na wysyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub firmą sprzedawcy na adres elektroniczny kupującego a także wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Kupujący zgadza się na przechowywanie plików cookies na jego komputerze. Jeśli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 
11. DOSTAWA

11.1. Kupującemu można dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamieszczony w jego koncie użytkownika lub w zamówieniu.

 
12. ZWROT TOWARU/REKLAMACJE

12.1 Zwrot pieniędzy i wymiana towaru
Zaspokojenie potrzeb naszych klientów jest naszym najważniejszym celem. Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupu, skorzystaj z naszych usług reklamacyjnych. Do zgłoszenia reklamacji użyj poczty e-mail. Możesz kontaktować się z naszym wsparciem dla klientów pod adresem e-mail: customers@fashion4vip.net.

12.2 Zwrot towaru w ciągu 14 dni
Wszystkie niezadowalające / źle wysłane towary kupione na stronie fashion4vip można zwrócić do 14 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki, bez podania powodu. Ostateczny termin wysłania towaru do zwrotu to 14 dzień kalendarzowy od daty odebrania towaru – ten termin klient potwierdzi poprzez dostarczenie potwierdzenia od dostawcy. Fashion4vip zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu jakiegokolwiek towaru, który zostanie zwrócony po upływu 14 dni kalendarzowych w przypadku, gdy klient nie przedstawi pokwitowania od dostawcy potwierdzającego, że niezadowalający towar został wysłany najpóźniej 14go dnia od odebrania przesyłki. Towar wysłany na nasz adres przeznaczony do zwrotu towaru po upływie terminu do zwrotu zostanie wysłany z powrotem do kupującego na jego koszt.

12.3 ZASADY ZWROTU TOWARU:

1. W celu uzyskania zwrotu płatności lub wymiany towaru, klient w pierwszej kolejności musi uzyskać akceptację zwrotu od naszego działu obsługi klienta, w przeciwnym razie reklamowany towar może zostać zwrócony do klienta.
2. Podaj przyczynę reklamacji i adres zwrotny.
3. Starannie zapakuj towar. Do paczki należy załączyć następujące informacje: Imię, które znajdowało się w zamówieniu, adres, numer zamówienia, powody reklamacji i numer konta, na który należy dokonać zwrotu płatności.
4. Zalecamy wysyłać reklamacje za pośrednictwem dostawców, którzy umożliwiają śledzenie przesyłki. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
5. Środki są klientowi wypłacane w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

12.3 Ostrzeżenie:

12.3.1 Dla biżuterii:
Ze względów zdrowotnych niektóre produkty, takie jak kolczyki lub piercing, nie mogą zostać zwrócone. Jeśli chcesz zwrócić przedmiot, poinformuj nas e-mailem o przyczynie reklamacji i numerze zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Każdy produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
12.3.2 Dla ubrań:
Nie prane, nie noszone i nieuszkodzone produkty mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Zwracane produkty muszą być w takim stanie, w jakim klient je otrzymał. W odwrotnym wypadku towar zostanie wysłany z powrotem do klienta, na jego koszt. Zwrot ubrań przyjmujemy tylko wtedy, gdy ubrania mają wszystkie metki i spełniają wszystkie atrybuty z którymi zostały dostarczone do klienta. Jeżeli metki są odcięte lub właściwości towaru się zmieniły, pozostawiamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu i towar wyślemy z powrotem do klienta, przy czym koszty takiego zwrotu ponosi klient.
12.3.3 Dla butów / torebek / akcesoriów:
Towar nie może być używany i musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
12.3.4 Dla okularów:
1. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek problem dotyczący jakości naszych okularów, wymagamy szczegółowego opisu i zdjęć, które pomogą nam bardziej zapoznać się z danym problemem. Następnie zapewnimy wymianę towaru.
2. Wszystkie okulary przed wysyłką przechodzą ścisłą kontrolą. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby zostały dostarczone uszkodzone.
12.3.5 Zasady wymiany towaru:
Wymiana towaru jest możliwa tylko w przypadku wadliwego towaru, towaru uszkodzonego już przy przejęciu lub w przypadku niepoprawnego rozmiaru. Produkt musi zostać zwrócony do 14 dni od otrzymania, przy czym klient ponosi wszystkie koszty związane z wymianą towaru. Wszystkie produkty można zamienić tylko za produkt w takiej samej cenie. Należy mieć na uwadze, że wymiana zostanie dokonana dopiero po otrzymaniu towaru, który jest przedmiotem takiej wymiany. Klient ponosi wszystkie koszty związane z wymianą, co oznacza, że musi uregulować koszt wysyłki nowego towaru do klienta. Dostępność możliwości wymiany towaru nie jest gwarantowana. Po zakończeniu procesu wymiany klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

12.4 W sprawach dotyczących uprawnienia do reklamacji należy kontaktować się z działem obsługi klienta za pomocą poczty e-mail pod adresem: customers@fashion4vip.net

 

13. NIEODEBRANY TOWAR PRZEZ KLIENTA

13.1. Jeśli klient nie odbierze zamówionego towaru w wyznaczonym do tego czasie, a towar zostanie nam zwrócony jako niemożliwy do dostarczenia, zastrzegamy sobie prawo do windykacji kosztów związanych z wysyłką i pakowaniem towaru w tym zamówieniu.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Jeżeli relacja oparta na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

14.2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli tak się stanie, zamiast nieważnych klauzul zostanie podana klauzula, której znaczenie jest jak najbliższe nieważnej klauzuli. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

14.3. Umowa Sprzedaży, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

14.4. Dane kontaktowe sprzedawcy: Levande Export Limited, 31/F, Chinachem Century Tower, 178 Glouchester road, Wanchai, Hong-Kong, No° 1964950